قوانین و مقررات

ـاز پذیرفتن افراد زیر ۱۸ سال معذوریم.
ـ خرید فقط از ۳ طریق انجام میشود.
۱. درگاه پرداخت سایت.
۲.کارت به کارت با شماره کارت 6104337646322949 به نام رسول سیف.
۳. خرید حضوری از دفتر فروشگاه
ـ اجناس فروخته شده پس یا تعویض نمیشود در انتخاب خود دقت کنید